Gaujienas internātpamatskolas

skolēnu pašpārvaldes DARBA KĀRTĪBA

 

2013. gada 7.janvārī

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Pašpārvalde līdzdarbojas izglītības iestādes darba

organizēšanā.

2. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu uz aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves

veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

3. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes darba kārtību, Gaujienas internātpamatskolas Nolikumu un

iekšējās kārtības noteikumus. Pašpārvaldes darba kārtību apstiprina izglītības iestādes direktors, saskaņojot ar skolas

padomi.

4. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.

5. Pašpārvalde ir padomdevēja tiesības izglītības iestādes administrācijai.

6. Pašpārvalde var īstenot izglītības iestādes administrācijas deleģētās funkcijas Pašpārvaldei.

 

II. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

7. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu

aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju

apgūšanā.

8. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;

8.1. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;

8.2. veicināt mācību procesa efektivitāti;

8.3. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē;

8.4. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;

8.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

 

III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas

9. Pašpārvaldē ievēl skolēnus no 5. līdz 9.klasei.

10. Pašpārvaldes biedru vēlēšanas notiek mācību gada sākumā pa klasēm. Vēlēšanu formu ( vispārējās, tiešās, aizklātās )

var izvēlēties.

11. Vienu un to pašu skolēnu pašpārvaldē var ievēlēt vairākas reizes.

12. Pašpārvaldes priekšsēdētāju nākamajam mācību gadam ievēl maijā. Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja amatam

kandidatūras var pieteikt pedagogi, skolēnu pašpārvalde, izvirzīt pats kandidāts.

13. Vēlēšanu datumu nosaka Centrālā vēlēšanu komisija, kurā darbojas pašpārvaldes iecelti trīs 9.klašu skolēni.

14. Nedēļu pirms vēlēšanām priekšsēdētāja amata kandidāti iesniedz Centrālai vēlēšanu komisijai pieteikumu ar savas

darbības plānoto aprakstu, norādot mērķi, veicamos uzdevumus.

IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija

15. Pašpārvaldē ir vismaz 1 skolēns no katras klases ( 5. – 9.kl. )

15.1 Pašpārvaldes priekšsēdētājs, vietnieks

15.1. Pašpārvaldes biedrs;

15.2. Pašpārvaldes sektori ( mācību, kārtības, preses , sporta u. c. ) var tikt mainīti, papildināti. Tās tiek apstiprinātas

pašpārvaldes sanāksmē.

16. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Pašpārvaldes sanāksmes vada Pašpārvaldes

priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – vietnieks. .

17. Pašpārvalde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Pašpārvaldes sēdes lēmums ir pieņemts,

ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

18. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos

izteikumus un priekšlikumus.

 

V. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

19. Pašpārvaldei ir tiesības:

19.1. organizēt Pašpārvaldes darbību atbilstoši izglītības iestādes Nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

19.2. iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai, padomei un pašvaldībai mācību darba, sabiedriskās dzīves un

saimnieciskā darba jautājumos;

19.3. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā;

19.4. deleģēt pārstāvi izglītības iestādes padomē;

19.5. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes reglamentā:

19.6. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju izglītības iestādē, šim nolūkam

izmantojot noteiktu vietu.

20. Pašpārvaldes pienākumi ir:

20.1. regulāri informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

20.2. regulāri informēt izglītības iestādes administrāciju par Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem;

20.3. atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un Gaujienas internātpamatskolas Nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

 

Jaunatnes darba koordinatore A.Andersone

 

GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS