SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES darba plāns

2018./2019. m.g.

 

 

PASĀKUMI

 

 

ATBILDĪGAIS

 

SEPTEMBRIS

 

 • Zinību diena
 • Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas
 • Iepazīstināšana ar  Gaujienas internātpamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba kārtību.
 • Skolēnu padomes struktūra, amatu sadalījums
 •        Skolēnu pašpārvaldes mērķu

un uzdevumu izstrāde

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

    OKTOBRIS

 

 • Skolēnu pašpārvaldes darba  plāna apspriešana un akceptēšana 2018./ 2019. m.g.
 • Skolotāju dienas organizēšana
 • Skolēnu pašpārvaldes sapulces
 • Karjeras nedēļa
 • Labo darbu nedēļa

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

 

 

 

NOVEMBRIS 

 

Latvijas simtgade – grupu darbs

 • Lāčplēša dienai un valsts svētku dienai veltīti pasākumi skolā
 • Pozitīvais, negatīvais skolas dzīvē
 •  Evakuācijas plānu pārbaude

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

DECEMBRIS

 

 • Ziemassvētku pasākumi skolā
 • Skolas un klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem
 • Skolas iekšējās kārtības  noteikumi.
 • Dziesmu izvēle skolas zvanam
 • Ēdienkartes izrunāšana

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

JANVĀRIS

 

 • Darba plāna sastādīšana un akceptēšana 2. semestrim
 • Iesaistīšanās pasākuma „Popiela” sagatavošanā un organizēšanā

 

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

EBRUĀRIS

 

 

 • Skolēnu aptaujas izveide, apkopošana, analīze
 • Sekmju un kavējumu apskats. Rīcība.
 • Zēnu nedēļas pasākums

 

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

 

   MARTS

 

 • Skolēnu pašpārvaldes sapulces
 • Komandu saliedēšanas pasākums

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

 

APRĪLIS

 

 • Skolēnu tiesības un  pienākumi./teorētiskais apskats, pārrunas/
 • Konflikti un to iespējamie risinājumi.

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

MAIJS

 

 • Saskarsmes prasmes
 • Sekmju līmenis mācību gadu  pabeidzot.
 •  Skolēnu pašpārvaldes atskaite par padarīto darbu.

 

 

L. Lejasmeijere

D. Legzdiņa

 

Gaujienas internātpamatskolas skolēnu pašpārvaldes  darba kārtība

2018./ 2019.m.g.

 

I. Vispārīgie jautājumi.

1. 1. Gaujienas internātpamatskolas skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.

1.2. Pašpārvalde darbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.

1.3. Pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

1.4.Pašpārvalde savā darbībā ievēro skolēnu pašpārvaldes darba kārtību, izglītības iestādes darba kārtību, skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēnu pašpārvaldes darba kārtību apstiprina skolēnu pašpārvaldes vadītājs, skolas direktore.

1.5. Pašpārvaldei ir ieteikuma tiesības izglītības iestādes administrācijai.

II. Skolēnu pašpārvaldes galvenie mērķi un galvenie uzdevumi.

2.1. Mērķis: panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu līdzdalību audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

2.2. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:

 • Veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem un izglītības iestādes administrāciju;
 • Pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
 • Iesaistīties sadzīves apstākļu uzlabošanā;
 • Sekmēt mācību procesu, izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības uzlabošanai;
 • Piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē;
 • Iesniegt skolēnu izteiktos priekšlikumus skolas administrācijai un iespēju robežās īstenot tos skolas dzīvē;
 • Veidot un attīstīt skolas sabiedrisko dzīvi.

 

 

III. Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas.

3.1. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtība un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka pašpārvaldes darba kārtība.

3.2. Pašpārvalde izstrādājot savu darba kārtību, ievēro Pašpārvaldes paraugnolikumu, kurā ir norādīts nolikumā obligāti ietveramais.

3.3. Izglītības iestādē var tikt izveidota tikai viena skolēnu pašpārvalde.

3.4. Pašpārvaldi var ievēlēt vispārējās, tiešās, vai aizklātās vēlēšanās.

3.5. Pašpārvaldes vēlēšanas notiek katru gadu septembra mēnesī.

3.6. Vēlēšanās piedalās 5.-9. klašu skolēni, kuri norādītajā laikā savu kandidatūru pieteikuši vēlēšanām.

3.7. Skolēnu pašpārvaldē no izvirzītajiem kandidātiem tiek ievēlēts noteikts skaits skolēnu, kuri savukārt ieņem kādu no jomu posteņiem.

3.8. Pašpārvaldes ievēlētais skolēns beidz savu darbību pašpārvaldē, pārtraucot mācīties izglītības iestādē vai, izsakot vēlēšanos izstāties no pašpārvaldes, ilgstoši uzrādot nepietiekamas zināšanas mācību priekšmetos, apzināti pārkāpjot skolēnu uzvedības noteikumus.

IV. Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija.

4.1. Gaujienas internātpamatskolas skolēnu pašpārvaldē ir neierobežots skaits skolēnu:

 1. Pašpārvaldes vadītājs
 2. Organizē un vada skolēnu pašpārvaldes darbu,
 3. Vada skolēnu pašpārvaldes sēdes un sanāksmes,
 4. Sniedz interesentiem informāciju par pašpārvaldes darbu,
 5. Veicina skolēnu iesaistīšanos dažādos pasākumos un aktivitātēs skolā un ārpus tās,
 6. Piedalās skolas pedagoģiskās padomes vai skolas padomes sēdēs,
 7. Sadarbojas ar skolas administrāciju, dažādām sabiedriskām institūcijām.
 8. Piedalās novada pašpārvalžu  aktīvistu semināros
  1. Pašpārvaldes vadītāja vietnieks, lietvedis
 • Pašpārvaldes vadītāja prombūtnes laikā organizē un vada pašpārvaldes darbu,
 • Organizē pašpārvaldes sēdes un sapulces,
 •  Koordinē pašpārvaldes darbu,
 • Protokolē skolēnu pašpārvaldes sanāksmes,
 •  Sagatavo informatīvus materiālus par skolēnu pašpārvaldes darbu,
 • Sniedz informāciju par sēdēs vai sapulcēs izskatītajiem jautājumiem un

pieņemtajiem lēmumiem.

 1. Skolēnu padomes locekļi, kas darbojas šādās darba grupās:
 • Izglītības jomas vadītājs
 • Veic neplānotas mājas darbu pārbaudes no skolēnu puses,
 •  Kontrolē mācību līdzekļu saglabāšanu,
 • Organizē skolā izzinošas viktorīnas, konkursus.
 • Kultūras jomas vadītājs
 • Sadarbojoties ar pasākumu vadītāju, bibliotekāri, palīdz organizēt pasākumus skolā,
 • Veic skolēnu interešu izpēti, organizē aptaujas par vēlamajiem

pasākumiem skolā,

 • Organizē un iesaistās skolas telpu noformēšanā ikdienā un svētkos.
 • Kārtības jomas vadītājs
 • Dežūrdarba organizēšana skolas pasākumos,
 • Seko materiāli tehniskās bāzes saglabāšanai,
 • Rūpējas par tīrību skolas telpās, apkārtnē. Iesaista skolēnus apkārtnes

sakopšanas darbos / talkās,

 • Sadarbojas ar skolas saimnieku. Veic reidus skolas inventāra saglabāšanā.
 • Sporta un veselības jomas vadītājs
 • Sadarbojas ar sporta skolotāju, palīdz organizēt skolēnu piedalīšanos  

sporta pasākumos skolā, novadā, valstī,

 • Kontrolē sporta inventāra saglabāšanu,
 • Iesaistās ēdiena kvalitātes vērtēšanā no skolēnu puses un veido izpratni

par veselīgu dzīvesveidu.

 • Skolotājs – konsultants
 • Palīdz pašpārvaldes jomu biedriem plānot darbu, izvirzīt uzdevumus,

izvēlēties piemērotākās darba formas, konsultē dažādos jautājumos,

 • Sniedz padomu / konsultācijas par optimālu darba formu izvēli

skolēnu, skolotāju, vecāku piesaistē skolas aktivitātēs,

 • Palīdz pašpārvaldes biedriem apzināties savas spējas, apgūt organizatoriskās  prasmes.
  1. Skolēnu pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā 1 reizi  mēnesī.
  2. Pašpārvaldes sēdi vada pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks.
  3. Skolēnu pašpārvalde savu darbību plāno, saskaņojot ar skolotāju konsultantu.

V. Skolēnu pašpārvaldes tiesības un pienākumi.

5.1. Tiesības:

 • Organizēt pašpārvaldes darbu atbilstoši skolas darba kārtībai un iekšējās kārtības noteikumiem;
 • Iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai, skolas padomei mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos, kas ir saistoši visiem skolēniem;
 • Organizēt ārpusstundu pasākumus, saskaņojot ar skolas vadību;
 • Deleģēt pārstāvi skolas padomei un iesniegt priekšlikumus;
 • Izteikt pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolā, izmantojot šim nolūkam noteikto vietu.

5.2. Pienākumi:

 • Regulāri informēt skolēnus un izglītības iestādes administrāciju par pašpārvaldes /darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
 • Atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības

noteikumu un skolas darba kārtības ievērošanas nodrošināšanā;

 • Ar savu godprātīgu attieksmi pret skolas dzīvi rādīt priekšzīmi citiem skolēniem;
 • Sekot skolas tīrībai un kārtībai, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai un skolas

inventāra saglabāšanai.

Skolēnu pašpārvaldes darba kārtība izskatīta skolēnu pašpārvaldes  sanāksmē

2018.gada 19. septembrī