Skolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

 

Lasītāja tiesības un pienākumi. 

 

Katram bibliotēkas apmeklētājam ir tiesības:

 • saņemt pagaidu lietošanā literatūru no bibliotēkas krājuma;
 • saņemt informāciju par krājuma sastāvu, kā arī bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
 • izmantot bibliotēkā pieejamās informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes;
 1. Bibliotēkā saņemtā literatūra ir jānodod līdz noteiktajam termiņam. Šo termiņu iespējams pagarināt, ja nav citu pieprasījumu.
 2. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi:

   

  • grāmatām – 1 mēnesis;
  • paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 2 nedēļas;
  • laikrakstiem, žurnāliem – 1 nedēļa.
 3. Bibliotēkas lietotājs no jauna var saņemt literatūru tikai tad, kad nodoti iepriekš saņemtie izdevumi, kuru lietošanas termiņš beidzies.
 4. Lasītājiem jāsaudzē no bibliotēkas saņemtos iespieddarbus, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas.
 5. Nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kuru saņemšana nav noformēta pie bibliotekāra.
 6. No bibliotēkas krājuma nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kuri ir atzīti par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība divkārtīgā apmērā.
 7. Bibliotēkā jāievēro kārtību un klusumu.
 8. Uzturēties bibliotēkā virsdrēbēs aizliegts.
 9. No brīvpieejas krājuma patstāvīgi izvēlēto literatūru, atstājot lasītavu, jānodod bibliotekāram vai jānoliek šim nolūkam atvēlētajā vietā. 

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Gaujienas internātpamatskolas bibliotēkā 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas

pamatzināšanām.

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku.

4. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

4.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

4.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

4.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas,datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

4.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

5.4. nestrādāt ar bojātu aparatūru;

5. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.

6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta.

7. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

8. Lietotājiem aizliegts:

8.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

8.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

8.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

8.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

8.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

8.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucētcitu lietotāju vai darbinieku darbu;

8.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbineku;

8.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles;

9. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram,pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

10. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

11. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka

 

   Direktore                                                                                                 V.Andersone