Skolas bibliotēkas lietošanas noteikumi


 1. Lasītāja tiesības un pienākumi.
  Katram bibliotēkas apmeklētājam ir tiesības:
 • saņemt pagaidu lietošanā literatūru no bibliotēkas krājuma;
 • saņemt informāciju par krājuma sastāvu, kā arī bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;
 • izmantot bibliotēkā pieejamās informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes;
 1. Bibliotēkā saņemtā literatūra ir jānodod līdz noteiktajam termiņam. Šo termiņu iespējams pagarināt, ja nav citu pieprasījumu.
 2. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi:
  • grāmatām – 1 mēnesis;
  • paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 2 nedēļas;
  • laikrakstiem, žurnāliem – 1 nedēļa.
 1. Bibliotēkas lietotājs no jauna var saņemt literatūru tikai tad, kad nodoti iepriekš saņemtie izdevumi, kuru lietošanas termiņš beidzies.
 2. Lasītājiem jāsaudzē no bibliotēkas saņemtos iespieddarbus, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas.
 3. Nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kuru saņemšana nav noformēta pie bibliotekāra.
 4. No bibliotēkas krājuma nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kuri ir atzīti par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība divkārtīgā apmērā.
 5. Bibliotēkā jāievēro kārtību un klusumu.
 6. Uzturēties bibliotēkā virsdrēbēs aizliegts.
 7. No brīvpieejas krājuma patstāvīgi izvēlēto literatūru, atstājot lasītavu, jānodod bibliotekāram vai jānoliek šim nolūkam atvēlētajā vietā.
 8. Par bibliotēkas noteikumu apzinātu neievērošanu, par traucēšanu citiem apmeklētājiem, bibliotekārs ir tiesīgs uz laiku aizliegt šim apmeklētājam izmantot bibliotēkas pakalpojumus.