Gaujienas internātpamatskolas bibliotēkas reglaments

 

I. Skolas bibliotēkas jēdziens un uzdevumi

 1. Gaujienas internātpamatskolas bibliotēka ir skolas struktūrvienība. Tā ir vieta skolā, kur var iegūt informāciju par kultūru, zinātni, mākslu utt. Vieta, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, atbalstot skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.
 2. Skolas bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir izglītības iestādes vadītāja apstiprināts skolas bibliotēkas reglaments, kas izstrādāts vadoties pēc Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas reglamenta parauga.
 3. Skolas bibliotekārs savā darbā vadās pēc Vispārējās Izglītības likuma, Bibliotēku likuma, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, skolas Nolikuma, ANO konvencijas par bērnu tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Darba likuma.


II. Skolas bibliotēkas darba saturs

 1. Skolas bibliotēkas darba saturs ir atkarīgs no skolas darba uzdevumiem, nolikuma un mācību un audzināšanas darba plāna.  
 2. Skolas bibliotēkas fonds ir universāls pēc satura. Bibliotēkā ir pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, populārzinātniskā literatūra skolēniem un skolotājiem, metodiskā literatūra pedagogiem, audiokasetes, CD, periodiskie izdevumi.
 3. Skolas bibliotēkā tiek veikta fonda uzskaite, apstrādājot un uzglabājot fondu atbilstoši bibliotēku darba tehnoloģijas prasībām.
 4. Skolas bibliotēka veic skolēnu, pedagogu, skolas darbinieku, absolventu apkalpošanu; palīdz vecākiem bērnu izziņas interešu veidošanā; popularizē jaunāko literatūru skolēniem un pedagogiem; sniedz jaunākās literatūras pārskatus informatīvajās un pedagoģiskajās sēdēs. Strādā pie lasīšanas kultūras veidošanas un informācijpratības attīstīšanas, veicina skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, veicina skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju.
 5. Skolas bibliotēka sadarbojas ar skolas administrāciju un citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.


III. Bibliotēkas struktūra

 1. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements un lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkots.

 

IV. Skolas bibliotēkas darba organizācija

 1. Skolas bibliotekāru darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors.
 2. Bibliotekārs izstrādā skolas bibliotēkas lietošanas noteikumus, kurus apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
 3. Skolas bibliotēkas finansējumu nodrošina skolas direktors.
 4. Skolas direktors nodrošina bibliotēku ar telpām un aprīkojumu atbilstoši sanitāri higiēniskajām un ugunsdrošības normām.
 5. Materiālo atbildību par bibliotēkas fonda un inventāra saglabāšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai nosaka skolas direktors, slēdzot līgumu ar bibliotekāri par pilnu materiālo atbildību.
 6. Skolas administrācija pieņem noteikumus par bibliotēkas fondam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Ar šiem noteikumiem jāiepazīstina skolēni, vecāki, skolas darbinieki.
 7. Skolas bibliotēkas darbu koordinē skolas administrācija.

 

V. Skolas bibliotēkas darbinieki

 1.  Skolas bibliotēkas darbu vada un organizē bibliotekārs, kas ieguvis augstāko bibliotekāro izglītību.
 2.  Skolas bibliotekārs ir pedagoģisks darbinieks, piedalās pedagoģiskās padomes darbā.
 3.  Bibliotekārs skolā var vadīt fakultatīvās nodarbības, bibliotekārās stundas.
 4.  Bibliotekāra darba samaksu nosaka spēkā esošā likumdošana.

 

VI. Skolas bibliotekāra pienākumi

 1. Izstrādāt skolas bibliotēkas reglamentu un bibliotēkas lietošanas noteikumus, kas ir saskaņā ar skolas normatīvajiem dokumentiem.
 2. Ievērot bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus.
 3. Mērķtiecīgi pārvaldīt un izlietot piešķirto finansējumu.
 4. Organizēt un vadīt bibliotēkas darbu.
 5. Sastādīt skolas bibliotēkas gada plānu, sniegt skolas bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
 6. Regulāri veikt precīzu krājuma uzskaiti, izdarot ierakstus bibliotēkas obligātajā dokumentācijā.
 7. Sadarbībā ar skolotājiem veikt krājuma izpēti, analīzi un saturisko atjaunošanu.
 8. Regulāri attīrīt krājumu no novecojušas, nolietotas un dubletu literatūras.
 9. Izstrādāt un īstenot lasīšanas veicināšanas, informācijpratības un bibliotēkmācības programmas.


VII. Skolas bibliotekāra tiesības

 1. Patstāvīgi veikt darbību, noteikt darbības virzienus, bibliotēkas lietošanas kārtību.
 2. Iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darba optimizācijai un darba kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai.
 3. Saņemt bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.
 4. Piedalīties asociācijās, biedrībās, apmeklēt kursus.