Bet no visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien dzīve ir jāmīl.

(Zenta Mauriņa)

 

Vispārīgā informācija

 

 Gaujienas internātpamatskolas bibliotēka ir izglītības iestādes sastāvdaļa. Tā nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektē iespieddarbus un citus dokumentus, sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu informacionālos pakalpojumus izglītojamajiem un pedagogiem.

 Skolas bibliotēka LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004.gada 4. Aprīlī. Atkārtoti (sakarā ar skolas nosaukuma maiņu) reģistrēta 2007.gada 20.novembrī. Reģistrācijas Nr. 1221.

 


Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi:

 

  • Lasītāju apkalpošana
  • Informatīvais darbs
  • Nodrošināšana ar mācību un metodisko literatūru

Bibliotēkas lietotāji

  • Gaujienas speciālās internātpamatskolas 1.-9.kl.skolēni
  • Skolas pedagogi
  • Skolas darbinieki
  • Bijušie absolventi