fonds

 

   

Lai veicinātu vides izglītību, aktualizētu putnu nozīmīgumu cilvēku dzīvē, mācītu bērniem rūpēties  par spārnotajiem draugiem, Gaujienas internātpamatskola  saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu  projekta„Brivdabas pedagoģiskās izglītības parka „izveidei. Tā realizācija būts  arī praktiska un lietderīga brīvā laika pavadīšana, protams, tiks apgūtas arī jaunas prasmes un iemaņas.

Dabas, putnu vērošana ir pozitīva relaksācija bērniem, kas mazina spriedzi un stresu. Mīlēt, pieņemt citādo iespējams iemācīt caur rūpēm, uzņemoties atbildību. Rūpes un atbildība, lai aukstajās ziemas dienās arī putniņi būtu paēduši, jo kas Latvija būs bez zīlītēm, kas gaujmala bez lakstīgalām.

„Realizējot projektu gan mūsu skolas audzēkņi, gan Aprūpes centra bērni un jaunieši, kā arī vietējie iedzīvotāji varēs brīvo laiku pavadīt pie dabas,iepazīt Gaujienā sastopamos spārnotos draugus. Putnu lūkotavā būs izvietoti putnu attēli ar to nosaukumiem, kas nepiespiestā veidā ļaus atpazīt un iegaumēt mūsu apkārtnē sastopamos spārnotos draugus. Būs pieejama arī informācija  par putnu ēdienkarti.Ziemas periodā klašu kolektīvu uzdevums būs rūpēties par barotavu nodrošinājumu ar  veselīgu barību.Jaunizveidotās putnu mājas/ putnu būrīši / ļaus paplašināt dziedošo putnu birzi. Vēlamies pagatavot mājiņu arī pūcei un zīlītēm.

Vasarās mūsu skolā notiek vairākas nometnes,kurās ir bērni no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, viņiem Putnu lūkotava, būtu ļoti ekskluzīvs piedāvājums.” stāsta skolas direktore Vita Andersone.

Projekta realizācijā iesaistās mājturības un tehnoloģiju skolotāji M.Berķis un I.Reigass.

Projekta ideja pieder skolēnu pašpārvaldes dalībniekiemun to vaditājai Initai Zaharčukai, to uzrakstīt palidzēja direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Guntis Solovjovs.

Projekta izmaksas  no  LVAF  1930.00 eiro.

 

Inita Zaharčuka ESF


jauneRPIVA20logo20zelts2

 

Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem.

 

     Darbu pie ESF projekta 16 dalībnieku grupa uzsākām 2010. gada oktobrī. Nodarbības notika četras reizes nedēļā. Ar dažādu uzdevumu un vingrinājumu palīdzību attīstījām un pilnveidojām dažādas prasmes, iemaņas, saskarsmes māku. Iepazinām un izzinājām sevi. Mācījāmies apzināties savus dzīves mērķus, iespējas.

 

   DSC00486

   DSC00497

DSC00493

     Projekta laikā mainījās attieksme vienam pret otru. Priecēja tas, ka dalībniekus uztrauca kāda biedra neveiksmes, slikta rīcība. Visi prata objektīvi izvērtēt notiekošo, izteikt viedokli, viens otram palīdzēja izkļūt no nepatīkamām situācijām. Dalībnieki iemācījās pieņemt kritiku, grupas biedru vērtējumu. Izzuda nievājoša, nicinoša attieksme pret atsevišķiem bērniem. Mācījāmies saskatīt trūkumus sevī, apzināties to ietekmi uz savu un līdzās esošo cilvēku savstarpējām attiecībām. Radās vēlme mainīties. Bērnos cēlās pašapziņa.

 

 DSC00530

 DSC00725

    Mācību gada beigās bijām kļuvusi draudzīga, atvērta, izpalīdzīga, pozitīvi noskaņota, vienota komanda, kura bija apmierināta ar paveikto. Dalībnieki izteica nožēlu, ka viss beidzies. Visi kā viens izteica vēlēšanos kādreiz atkal darboties kādā interesantā projektā.

 

 DSC00721

 

  

jaune

ERAF

      Gaujienas speciālajā internātpamatskolā īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts apakšaktivitātē  3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Projekta nosaukums „Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles un tai piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota renovācija ”

 

     2010. gada 17. maijā  Gaujienas speciālajā internātpamatskolā Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju parakstīja Līgumu Nr.54/10 ar SIA „ Ekers’’, par būvdarbu veikšanu un aprīkojuma uzstādīšanu.  Projekta ietvaros skolā tika renovēta sporta zāle, ārstnieciskās vingrošanas zāle. Izbūvētas modernas ģērbtuves, dušas telpas, tualetes  zēniem un meitenēm, kā arī labiekārtota inventāra noliktava un izbūvēts kabinets skolotājiem.

    Projekta mērķis – radīt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas, sporta nodarbību iespējas izglītojamiem ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Nodrošināt izglītojamiem ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem ārstnieciskās vingrošanas un ritmikas nodarbības, lai uzlabotu viņu darbu un sadzīves prasmju attīstību.

     Tika demontētas praktiski visas vecās sporta zālei pieguļošās telpas. Sporta zālē demontēja vingrošanas sienas, skatuves priekšu un visu elektroinstalāciju. Darbi veicās ļoti raiti un kvalitatīvi. 

    Lai projekta realizācija noritētu kvalitatīvi un atbilstoši visām projekta prasībām, regulāri notika būvsapulces, kurās piedalījās no izpildītāja puses SIA „Ekers” valdes loceklis Uldis Bošs , būvdarbu vadītājs Jānis Zagorskis, SIA ”Madis” valdes loceklis Visvaldis Barons, bet no pasūtītāja puses internātskolas direktore Vita Andersone un būvuzraugs Juris Ģērmanis. Būvsapulcēs tika konstatētas dažas nepilnības – tekošs jumts, kas jau pirmajās lietavās sabojāja jauno kosmētisko remontu, grīdu seguma neatbilstība un apkures un ventilācijas sistēmu izmaiņas.

    Pamatojoties uz apsekošanas aktiem, tika iesniegts finanšu Grozījumu pieprasījums Valsts Izglītības attīstības aģentūrai par 9932.16 LVL, kuru veiksmīgi apstiprināja 16.07.2010. Projekta ietvaros skola nomainīja jumta spāres, ieklāja siltumizolācijas slāni jumtā un nostiprināt jumta seguma, izlīdzināja sporta zālei pieguļošajās telpās grīdas, kā arī salika apkures sistēmā nepieciešamos aizbīdņus.

Projekta darbi virzās uz priekšu plānotajā laikā un jaunajā mācību gadā skolēni varēs sportot un atpūsties jaunās, modernās telpās.

 

Darba gaita


P1010156

P1010163

P1010158

P1010202