Projekta ‘’ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā’’ aktivitātes Gaujienas internātpamatskolā.

 

 

29.11.2018. vingrojām kopā ar fizioterapeitu Artūru Grīnbergu. Dzirdējām informāciju par kustību nozīmi cilvēka dzīvē, par pareizu stāju. Pirmsskolas grupas bērni aizrautīgi klausījās un pildīja vingrinājumus. Arī lielākie speciālo klašu skolēni izprata veselīga dzīves veida un kustību nozīmi. Pašas labākās nodarbības ir svaigā gaisā. Gaidīsim ziemu ar sniegu un salu. Izmantosim iespēju slēpot un slidot, nevis sēdēt pie datoriem un telefoniem.

05.11.2018. skolā notika psiholoģes – sistemātiskās ģimenes psihoterapijas speciālistes Ineses Riekstas nodarbības par atkarībām. Šajā laikā, kad jauniešus ātri aizrauj informācijas tehnoloģijas, spēles un citas veselību ietekmējošas atkarības, priecājāmies par speciālista viedokli. Jaunieši reizēm sadzird, ja kaitīgos ieradumus norāda cilvēks no malas. Vecāki izrunājušies, skolotāji arī, bet re- varbūt tiešām nevajag?

09.05.2018. nodarbība kopā ar psiholoģi Inesi Taubi. Pozitīvas savstarpējās attiecības un cieņa pret otru ir vērtības, kas jāmācās ģimenē un jāturpina pilnveidot skolā. Kā pareizi reaģēt uz emocionālu vardarbību? Vai vieglāk ir dusmoties un saukāties? Uz šiem jautājumiem atbildes palīdzēja meklēt psiholoģe Inese. Kopīgi meklējām situācijas, kurās varēja rīkoties savādā, otru neaizvainojot. Mācījāmies teikt labo un palīdzēt noskumušajiem.

24.04.2018. Gaujienas internātpamatskolā ieradās jaunieši no biedrības ‘’Papardes zieds’’, kuri vadīja atsevišķi nodarbības zēniem un meitenēm. Jaunieši saprotamā un pieklājīgā valodā izskaidroja skolēniem par jautājumiem, kas saistīti ar seksualitāti un attiecību veidošanu. Pusaudži priecājās par iespēju šīs aktuālās tēmas klausīties no jauniešiem. Viņi nekautrējās uzdot jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes. Laiks paskrēja ātri un nemanāmi.

 

fonds

 

   

 

Lai veicinātu vides izglītību, aktualizētu putnu nozīmīgumu cilvēku dzīvē, mācītu bērniem rūpēties  par spārnotajiem draugiem, Gaujienas internātpamatskola  saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu  projekta„Brivdabas pedagoģiskās izglītības parka „izveidei. Tā realizācija būts  arī praktiska un lietderīga brīvā laika pavadīšana, protams, tiks apgūtas arī jaunas prasmes un iemaņas.

Dabas, putnu vērošana ir pozitīva relaksācija bērniem, kas mazina spriedzi un stresu. Mīlēt, pieņemt citādo iespējams iemācīt caur rūpēm, uzņemoties atbildību. Rūpes un atbildība, lai aukstajās ziemas dienās arī putniņi būtu paēduši, jo kas Latvija būs bez zīlītēm, kas gaujmala bez lakstīgalām.

„Realizējot projektu gan mūsu skolas audzēkņi, gan Aprūpes centra bērni un jaunieši, kā arī vietējie iedzīvotāji varēs brīvo laiku pavadīt pie dabas,iepazīt Gaujienā sastopamos spārnotos draugus. Putnu lūkotavā būs izvietoti putnu attēli ar to nosaukumiem, kas nepiespiestā veidā ļaus atpazīt un iegaumēt mūsu apkārtnē sastopamos spārnotos draugus. Būs pieejama arī informācija  par putnu ēdienkarti.Ziemas periodā klašu kolektīvu uzdevums būs rūpēties par barotavu nodrošinājumu ar  veselīgu barību.Jaunizveidotās putnu mājas/ putnu būrīši / ļaus paplašināt dziedošo putnu birzi. Vēlamies pagatavot mājiņu arī pūcei un zīlītēm.

Vasarās mūsu skolā notiek vairākas nometnes,kurās ir bērni no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, viņiem Putnu lūkotava, būtu ļoti ekskluzīvs piedāvājums.” stāsta skolas direktore Vita Andersone.

Projekta realizācijā iesaistās mājturības un tehnoloģiju skolotāji M.Berķis un I.Reigass.

Projekta ideja pieder skolēnu pašpārvaldes dalībniekiemun to vaditājai Initai Zaharčukai, to uzrakstīt palidzēja direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Guntis Solovjovs.

Projekta izmaksas  no  LVAF  1930.00 eiro.

 

 

Inita Zaharčuka

 

 ESF

 

jauneRPIVA20logo20zelts2

 

Integratīvas
mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē
skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību
traucējumiem.

 

     Darbu
pie ESF projekta 16 dalībnieku grupa uzsākām 2010. gada oktobrī.
Nodarbības notika četras reizes nedēļā. Ar dažādu uzdevumu un
vingrinājumu palīdzību attīstījām un pilnveidojām dažādas prasmes,
iemaņas, saskarsmes māku. Iepazinām un izzinājām sevi. Mācījāmies
apzināties savus dzīves mērķus, iespējas.

 

   DSC00486

   DSC00497

DSC00493

    
Projekta laikā mainījās attieksme vienam pret otru. Priecēja tas, ka
dalībniekus uztrauca kāda biedra neveiksmes, slikta rīcība. Visi prata
objektīvi izvērtēt notiekošo, izteikt viedokli, viens otram palīdzēja
izkļūt no nepatīkamām situācijām. Dalībnieki iemācījās pieņemt kritiku,
grupas biedru vērtējumu. Izzuda nievājoša, nicinoša attieksme pret
atsevišķiem bērniem. Mācījāmies saskatīt trūkumus sevī, apzināties to
ietekmi uz savu un līdzās esošo cilvēku savstarpējām attiecībām. Radās
vēlme mainīties. Bērnos cēlās pašapziņa.

 

 DSC00530

 DSC00725

    Mācību
gada beigās bijām kļuvusi draudzīga, atvērta, izpalīdzīga, pozitīvi
noskaņota, vienota komanda, kura bija apmierināta ar paveikto.
Dalībnieki izteica nožēlu, ka viss beidzies. Visi kā viens izteica
vēlēšanos kādreiz atkal darboties kādā interesantā projektā.

 

 DSC00721

 

  

jaune

ERAF

      Gaujienas speciālajā internātpamatskolā īstenots Eiropas reģionālās
attīstības fonda projekts apakšaktivitātē  3.1.3.3.1. „Speciālās
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Projekta
nosaukums „Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles un
tai piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota
renovācija ”

 

    
2010. gada 17. maijā  Gaujienas speciālajā internātpamatskolā Apes
novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju parakstīja Līgumu Nr.54/10 ar
SIA „ Ekers’’, par būvdarbu veikšanu un aprīkojuma uzstādīšanu. 
Projekta ietvaros skolā tika renovēta sporta zāle, ārstnieciskās
vingrošanas zāle. Izbūvētas modernas ģērbtuves, dušas telpas, tualetes 
zēniem un meitenēm, kā arī labiekārtota inventāra noliktava un izbūvēts
kabinets skolotājiem.

   
Projekta mērķis – radīt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas, sporta
nodarbību iespējas izglītojamiem ar garīgās attīstības un kustību
traucējumiem. Nodrošināt izglītojamiem ar garīgās attīstības un kustību
traucējumiem ārstnieciskās vingrošanas un ritmikas nodarbības, lai
uzlabotu viņu darbu un sadzīves prasmju attīstību.

     Tika
demontētas praktiski visas vecās sporta zālei pieguļošās telpas. Sporta
zālē demontēja vingrošanas sienas, skatuves priekšu un visu
elektroinstalāciju. Darbi veicās ļoti raiti un kvalitatīvi. 

    Lai
projekta realizācija noritētu kvalitatīvi un atbilstoši visām projekta
prasībām, regulāri notika būvsapulces, kurās piedalījās no izpildītāja
puses SIA „Ekers” valdes loceklis Uldis Bošs , būvdarbu vadītājs Jānis
Zagorskis, SIA ”Madis” valdes loceklis Visvaldis Barons, bet no
pasūtītāja puses internātskolas direktore Vita Andersone un būvuzraugs
Juris Ģērmanis. Būvsapulcēs tika konstatētas dažas nepilnības – tekošs
jumts, kas jau pirmajās lietavās sabojāja jauno kosmētisko remontu,
grīdu seguma neatbilstība un apkures un ventilācijas sistēmu izmaiņas.

  
 Pamatojoties uz apsekošanas aktiem, tika iesniegts finanšu Grozījumu
pieprasījums Valsts Izglītības attīstības aģentūrai par 9932.16 LVL,
kuru veiksmīgi apstiprināja 16.07.2010. Projekta ietvaros skola
nomainīja jumta spāres, ieklāja siltumizolācijas slāni jumtā un
nostiprināt jumta seguma, izlīdzināja sporta zālei pieguļošajās telpās
grīdas, kā arī salika apkures sistēmā nepieciešamos aizbīdņus.

Projekta
darbi virzās uz priekšu plānotajā laikā un jaunajā mācību gadā skolēni
varēs sportot un atpūsties jaunās, modernās telpās.

 

Darba gaita

 

P1010156

P1010163

P1010158

P1010202