macibu_darbs

 

Mācību darbu skolā organizē un vada direktora vietniece izglītības jomā Gunta Dumārova.     

Galvenie mācību darba uzdevumi:

  • Vadīt  un kontrolēt skolā mācību darbu
  • Mācību stundu saraksta koriģēšana
  • Organizēt un vadīt metodisko komisiju darbu skolā
  • Palīdzēt uzsākt darbu jaunajiem pedagogiem
  • Koordinēt pedagogu tālākizglītību
  • Valsts pārbaudes darbu organizēšana.

 

  
    Stundu saraksts