GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLAS

Galvenie uzdevumi

2018./2019. m.g.

Mērķis:

 • Veidot vispusīgi attīstītu un lietpratīgu izglītojamo, kurš ir ieineresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojās  sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Uzdevumi:

Mācību saturs:

 • Veidot iestrādnes kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura apgūšanai
 • Realizēt mācību satura apguvi, akcentējo tizglītojamo izziņas iniciatīvu, Latvijas patriotismu

Mācīšana un mācīšanās:

 • Turpināt visos mācību priekšmetos  mācību procesa modernizāciju, pielietojot praktiskā darba metodes, digitālās prasmes, ievērojot individualizāciju un diferenciācija

Izglītojamo sasniegumi:

 • Turpināt zināšanu, prasmju tuvināšanu izglītojamo individuālajām spējām, veidot sociāli atbildīgu personību

Atbalsts izglītojamiem:

 • Turpināt skolas atbalsta grupas darbu izglītojamo vajadzību apzināšanai un korekcijai
 • Dažādot terapiju veidus, lai nodrošinātu izglītojamo rehabilitāciju
 • Celt karjeras izglītības kvalitāti, nodrošinot konsultanta pieejamību

Skolas vide:

 • Pilnveidot skolas fizisko vidi, terapiju veidu dažādošanai
 • Izglītības iestādes pozitīva tēla veidošana, emocionālās un fiziskās vides pilnveidošana

Resursi:

 • Cilvēkresursu profesionālā pilnveidošana, kompetenču izglītības un terapiju iespēju nodrošināšanā

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

 • Pamatojoties uz kompetencēm balstītām vērtībām iesaistīt izglītības iestādes attīstības plānošanā personālu, izglītojamos un vecākus