Audzināšanas darbs 

 

Internāta skolotāju MK darba plāns 2018./2019.m.g

 

 

N.p.k.

Laiks un virziens

Tēma

Piezīmes

 

1.

 

Septembrī

 

 

1. Internāta skolotāju MK darba plāns 2018./2019. mācību gadam.

2. Internāta skolotāju audzināšanas programmu korekcija, iekļaujot audzināšanas darba prioritātes.

 

Direktora vietn. audz. darbā M. Zirne

Internāta skolotāji.

 

 

2.

 

Oktobrī

 

Jauno skolēnu iekļaušanās skolas un klases kolektīvā. Skolēnu veselības stāvoklis.

 

Karjeras vadības un darba prasmju attīstīšana. Karjeras nedēļa.

 

 

Internāta skolotāji.

 

Direktora vietn. audz. darbā M. Zirne

 

 

3.

 

Novembrī

 

 

Aptauja „Klases portrets”

Skolēnu pilsoniskā apziņa, patriotisma stiprināšana un valstiskā identitāte. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena.

 

Internāta skolotāji.

 Skolas mediķis.

 

Direktora vietn. audz. darbā  M. Zirne

 

4.

 

Decembrī

 

1.semestra izvērtējums.

Telpu noformēšana Ziemassvētkiem.

 

 

 

Internāta skolotāji.

 

 

 

5.

 

Janvārī

 

 

Skolēna iesaistīšana interešu izglītības programmās vai ārpusstundu aktivitātēs.

 

 

Direktora vietn. audz. darbā M. Zirne

 

6.

 

Martā

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Skolas sociālā pedagoģe.

Direktora vietn. audz. darbā M. Zirne

 

 

7.

 

Aprīlī

 

Savstarpējo attiecību veidošana.

 

Skolas psiholoģe

I.Zaharčuka

 

 

8.

 

Maijā

 

 

1.Darba plāna analīze un ieteikumi nākošam mācību gadam.

2. Internāta skolotāju darba pašvērtējums.

 

 

Internāta skolotāji.

Direktores vietniece audzināšanas darbā

M. Zirne