Direktora vietniece audzināšanas darbā: Marta Zirne

  • Organizē un vada audzināšanas darbu;
  • Vada klašu audzinātāju metodisko, organizatorisko un audzinošo darbu;
  • Veic audzināšanas darba analīzi;
  • Pārrauga skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi;
  • Veicina klašu audzinātāju tālākizglītību, pieredzes apmaiņu un iespējas radoši strādāt;
  • Kopā ar klašu audzinātājiem rūpējas par estētiski sakārtotu vidi skolas internātā un apkārtnē;
  • Pārrauga klašu audzinātāju darba kvalitāti.