Direktora vietniece audzināšanas darbā: Marta Zirne
e-pasts matra@inbox.lv
 

Organizē un vada audzināšanas darbu;

Vada internāta skolotāju metodisko, organizatorisko un audzinošo darbu;

Veic audzināšanas darba analīzi;

Pārrauga skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi;

Veicina internāta skolotāju tālākizglītību, pieredzes apmaiņu un iespējas radoši strādāt;

Kopā ar internāta skolotājiem rūpējas par estētiski sakārtotu vidi skolas internātā un apkārtnē;

Pārrauga internāta skolotāju darba kvalitāti.