Par skolu

Mācību darbs

Pulciņi

Audzināšanas darbs

Gaujienas internātpamatskola ir Apes novada domes izglītības iestāde, kas atrodas Apes novada Gaujienas pagastā un darbojas saskaņā ar 2013.gada 28.februāra apstiprināto skolas nolikumu.
Skolā mācās bērni no Apes, Alūksnes,Valkas un Gulbenes novadiem. 

Skolas īpašie piedāvājumi:
Skolā ir izveidota un darbojas atbalsta grupa, kura strādā ar izglītojamiem, skolas darbiniekiem un nepieciešamības gadījumā arī ar izglītojamo vecākiem.


Pedagogu kolektīvs 2013./2014.m.g.

Atbalsta grupā darbojas:

> izglītības psihologs,
> sociālais pedagogs,
> skolas medmāsa,
> logopēds,
> skolas administrācija.

Lasīt vairāk..